Циклові комісіїКомісія комп'ютерних технологій та програмної инженерії (КТ та ПІ)

Викладацький склад

Іванова Л.В.

Bикладач вищої кваліфікаційної категорії, голова циклової комісії комп'ютерних технологій та програмної инженерії. Працює у коледжі з 2001 року. Кандидат технічних наук. Закінчила Одеський національний політехнічний університет. За фахом – інженер-програміст. Автор навчально-методичних комплексів з дисциплін «Алгоритми та методи обчислень», «Алгоритми та структури даних», «Бездротові технології». Працює над питанням поліпшення якості навчання студентів через використання інтерактивних форм і методів навчання.

Суліма Ю.Ю.

Bикладач вищої кваліфікаційної категорії. Працює у коледжі з 2000 року. Завідує електронно - холодильним відділенням. Кандидат технічних наук. Закінчив Одеський національний політехнічний університет. За фахом – інженер з комп’ютерних систем та мереж. Автор навчально-методичних комплексів з дисциплін «Технологія проектування комп’ютерних систем», «Операційні системи» та «Комп’ютерна графіка». Працює над питанням поліпшення якості навчання студентів шляхом запровадження нових активних інформаційних та телекомунікаційних технологій навчання.

Гаджиєв М.М.

Bикладач вищої кваліфікаційної категорії. Викладач-сумісник. Працює у коледжі з 1992 року. До 2007 року був головою циклової комісії КТ та ПІ. Доктор технічних наук. Закінчив Одеську національну академію зв’язку ім. О.С.Попова. За фахом - інженер-електрозв’язку. Автор навчально-методичного комплексу з дисципліни «Комп’ютерна електроніка». Працює над питанням поліпшення якості навчання студентів шляхом запровадження нових активних інформаційних та телекомунікаційних технологій навчання.

Скорнякова О.В.

Bикладач вищої кваліфікаційної категорії. Працює в коледжі з 2000 року. Закінчила Одеську національну академію зв’язку ім.О.С. Попова. За фахом – магістр телекомунікацій. У 2016 році закінчила навчання у ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" за спеціальністю " Педагогіка вищої школи"; отримала кваліфікацію " викладач Університетів та вищих навчальних закладів". Автор навчально-методичних комплексів з дисциплін «Цифрові ЕОМ та мікропроцесорні системи», «Проектування мікропроцесорних систем», «Основи програмної інженерії». Керує дипломними проектами. Працює над питанням використання новітніх освітніх технологій навчання та формування професійних компетенцій випускників коледжу.

Краснієнко Н.В.

Bикладач вищої кваліфікаційної категорії. Працює у коледжі з 1995 року. Закінчила Одеський національний політехнічний університет. За фахом – інженер-електрик. Завідує спец. лабораторією електронно-обчислювальної техніки. Автор навчально-методичних комплексів з дисциплін «Технічне обслуговування та ремонт ЕОТ», «Основи автоматизованого проектування». Керує дипломними проектами. Працює у напрямку розвитку та удосконалення матеріально-технічної бази комісії, надає допомогу викладачам інших циклових комісій в процесі впровадження новітніх інформаційних технологій у навчальний процес.

Кривченко Ю.В.

Bикладач вищої кваліфікаційної категорії. Працює у коледжі з 2003 року. Закінчив Інститут інформаційних технологій Одеської державної академії холоду. За фахом – інженер-системотехнік. Автор навчально-методичних комплексів з дисциплін «Комп’ютерна логіка», «Системне програмування», «Периферійні пристрої», «Охорона праці в галузі». Керує дипломними проектами. Працює у напрямку організації обміну досвідом між викладачами навчальних закладів І-ІІ р.а. напрямку «Комп’ютерна інженерія».

Кривченко А.А.

Bикладач першої кваліфікаційної категорії. Працює у коледжі з 2007 року. Закінчила Одеську державну академію холоду. За фахом – інженер з комп’ютерних систем. Голова обласної методичної комісії викладачів напрямку «Комп’ютерна інженерія». Автор навчально-методичних комплексів з дисциплін «Комп’ютерні мережі», «Організація баз даних», «Системне програмне забезпечення», «Вступ до фаху». Керує дипломними проектами. Працює у напрямку удосконалення навчально-методичного забезпечення самостійної роботи студентів з спецдисциплін циклу КТ та ПІ з використанням віртуально-тренінгових електронних технологій навчання.

Пахмурний О.А.

Bикладач вищої кваліфікаційної категорії. Працює у коледжі з 1982 року. Закінчив Одеський технологічний інститут ім. М.В. Ломоносова. За фахом - інженер радіозв’язку. Голова обласної методичної комісії викладачів електротехніки. Автор навчально-методичних комплексів з дисциплін «Теорія електричних та магнітних кіл», «Основи електротехніки», «Електротехніка та основи електроніки», «Електрорадіовимірювання», «Загальна електротехніка з основами електроніки». Працює у напрямку організації обміну досвідом між викладачами навчальних закладів І-ІІ р.а. напрямку «Електротехніка».

Наджафов А.С.

Bикладач-сумісник вищої кваліфікаційної категорії. Працює у коледжі з 1997 року. Закінчив Одеську національну академію зв’язку ім.О.С.Попова. За фахом – інженер-електрозв’язку. У 2005 році закінчив Одеський державний економічний університет. За фахом – економіст за спеціальністю облік і аудит . Автор навчально-методичних комплексів з дисциплін «Комп’ютерна схемотехніка», «Електронна комерція». Працює над впровадженням нових інформаційних технологій для навчально-методичного забезпечення самостійної роботи студентів зі спецдисциплін циклу КТ та ПІ.

Суліма Ю.Є.

Bикладач першої кваліфікаційної категорії. Працює у коледжі з 2007 року. Закінчила Одеський національний політехнічний університет. За фахом – інженер з комп’ютерних систем та мереж. Автор навчально-методичних комплексів з дисциплін «Комп’ютерна графіка», «Комп’ютерна техніка» та «Прикладна теорія цифрових автоматів». Керує дипломними проектами. Працює над питанням запровадження в навчальний процес підходів до оцінювання знань студентів через використання контролюючих програм та ПК.

Матвеєв І.І.

Bикладач другої кваліфікаційної категорії. Працює у коледжі з 2011 року. Закінчив Одеський національний політехнічний університет. За фахом - інженер-конструктор КП А. Завідує лабораторією системного програмування. Автор навчально-методичного комплексу з дисципліни «Чинники працевлаштування за фахом». Працює у напрямку розвитку та удосконалення матеріально-технічної бази комісії.

Скорняков В.С.

Працює у коледжі з 2013 року. Закінчив Одеську національну академію зв’язку ім.О.С.Попова. За фахом – інженер радіозв’язку, радіомовлення та телебачення. Адміністратор ЄДЕБО. Автор навчально-методичного комплексу з дисципліни «Матеріали та елементна база». Має кваліфікаційну категорію «спеціаліст». Працює у напрямку розвитку та удосконалення матеріально-технічної бази комісії.

Комісія комп'ютерних технологій та програмної инженерії (КТ та ПІ)

Комісія комп'ютерних технологій та програмної инженерії (КТ та ПІ) здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем – молодший спеціаліст за спеціальностями:

«Обслуговування комп'ютерних систем та мереж»

«Комп'ютерна графіка та Web-дизайн» (спеціалізація)

« озробка програмного забезпечення»


На даний час у складі циклової комісії КТ та ПІ працює 16 викладачів, з них:


Основною метою діяльності комісії є якісна підготовка і випуск молодших спеціалістів по обслуговуванню комп'ютерних систем та мереж, що готуються для роботи по експлуатації, налагодженню, розробці комп'ютерних систем, обслуговуванню, створенню програмного забезпечення, створенню користувальних програм та їх впровадження.

Молодший спеціаліст призначається для роботи на державних підприємствах, в НДІ, науково-дослідних лабораторіях, в обчислювальних центрах, фірмах, банках, комерційних організаціях з різними формами власності на посаді молодшого спеціаліста з комп'ютерної інженерії.


Досягнення мети відбувається через:Досягнення окресленої мети передбачає здійснення наступних заходів:


Навчальнометодична робота розглядається як цілісна система підвищення науково-теоретичного і загальнокультурного рівнів та професійної майстерності викладачів.

Викладачі комісії ставлять перед собою за мету не тільки надати майбутнім фахівцям знання, але й сформувати мотивацію, виховати прагнення до їх постійного оновлення, власного самовдосконалення.


Пріоритетним напрямком розвитку комісії є проведення таких заходів:


Матеріальна база комісії КТ та ПІ знаходиться на високому рівні – кабінети і лабораторії, що оснащені достатньою кількістю комп'ютерів та периферійних пристроїв, локальними мережами із широкосмуговим доступом до мережі Інтернет, сучасними учбовими стендами.

В учбовому процесі та позакласних заходах (студентські конференції, гуртки, збори, презента-ції) використовується мультимедійне обладнання, що сприяє підвищенню рівня якості засвоєння матеріалу. З використанням мультимедійного обладнання проходить захист дипломних та курсових проектів, а також відеодемонстації матеріалів з місць проходження виробничих практик.


Практичне навчання складається з п'яти видів практик:Практики проходять у лабораторіях коледжу, а також на підприємтсвах міста Одеси та області, на яких студенти оволодівають практичними навичками та закріплюють теоретичні знання.

Завершальним етапом підготовки фахівців у коледжі є Державна атестація випускників, яка проводиться шляхом захисту дипломних проектів і дає змогу визначити рівень підготовки за спеціальністю, систематизує та розширює теоретичні та практичні навички студентів.

На базі коледжу регулярно проводяться конкурси й олімпіади з інформатики і програмування, студенти комісії беруть участь в обласних і Всеукраїнських олімпіадах.


Комісія хімічних дисциплін

Викладацький склад

Голова комісії - Швець Ліна Іванівна

Освіта: Одеський державний університет імені І.І. Мечникова за освітньо-кваліфікаційним рівнем – біолог, викладач хімії та біології.

Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії, викладач-методист.

Дисципліни, які викладає: аналітична хімія, органічна хімія, хімія, основи екології, основи екології та безпеки товарів народного споживання.

Педагогічний стаж: 20 років.

Голова обласного методичного об’єднання викладачів хімії - Девятьярова Любов Іванівна

Освіта: Одеський державний університет імені І.І. Мечникова за освітньо-кваліфікаційним рівнем – хімія, викладач хімії.

Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії, викладач-методист.

Дисципліни, які викладає: фізколоїдна хімія, хімія, біологія.

Педагогічний стаж: 27 років.

Дьякова Тетяна Василівна

Освіта: Одеський державний університет імені І.І. Мечникова за освітньо-кваліфікаційним рівнем – біолог, викладач хімії та біології.

Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії.

Дисципліни, які викладає: неорганічна хімія, аналітична хімія, хімія, біологія.

Педагогічний стаж: 19 років.

Криворучко Ольга Василівна

Освіта: Одеський державний університет імені І.І. Мечникова за освітньо-кваліфікаційним рівнем – хімія, викладач хімії.

Кваліфікаційна категорія: викладач першої категорії.

Дисципліни, які викладає: органічна хімія, хімія, біохімія, біологія.

Педагогічний стаж: 34 роки.

На даний час у складі циклової комісії хімічних дисциплін працює 4 викладачі та 3 лаборанти.


Мета діяльності комісії – забезпечення умов необхідних для отримання студентами коледжу повної середньої освіти з предметів «Хімія» та «Біологія» та предметів хімії зв’язаних зі спеціальностями.Основні напрямки роботи та задачі комісії хімічних дисциплін:


Комісія легкої промисловості

Викладацький склад

Кузнецова Поліна Валентинівна

Голова циклової комісії, викладач вищої категорії

Викладає предмети: « исунок», «Живопис», «Перспектива», «Комп’ютерна графіка», «Основи композиції», «Історія стилів у мистецтві та костюмах», «Основи прикладної антропології і біомеханіки», «Основи моделювання і художнє оформлення виробів»

Нагорна Любов Олександрівна

Завідуюча виробничими майстернями, викладач ІІ категорії

Викладає предмети: «Основи технології виробів»

Шульга Неллі Вікторівна

Викладач вищої категорії

Викладає предмети: «Матеріалознавтво», «Товарознавство», «Обладнання виробництва», «Устаткування для виготовлення виробів», «Спеціальна техніка, технологія та хімічні матеріали»

Лапчак Світлана Мирославівна

Викладач вищої категорії

Викладає предмети: «Технологія виробів», «Основи конструювання виробів», «Проектування технологічних потоків та цехів», «Проектування потоків», «Устаткування для виготовлення виробів», «Вступ до фаху (технологія)»

Матіік Валентина Іллівна

Викладач вищої категорії

Викладає предмети: «Художнє проектування виробів», «Основи конструювання виробів», «Проектування одягу різного призначення», «Проектування пластичних форм одягу»

Ніколаєва Олена Миколаївна

Викладач ІІ категорії

Викладає предмети: «Основи конструювання виробів», «Проектування підготовчо-розкрійного процесу», «Основи технології виробів», «Технологія виробів», «Основи моделювання і художнє оформлення виробів»

Варламова Ганна Василівна

Викладач І категорії

Викладає предмети: «Технологія виробів», «Технологія виготовлення спец.виробів», «Обладнання виробництва», «Основи технології виробів»

Лановенко Яна Сергіївна

Викладач категорії «Спеціаліст»

Викладає предмети: «Основи конструювання виробів», «Основи САП  виробів», «Конструювання швейних виробів з елементами САП », «Вступ до фаху (технологія)», «Матеріалознавство»

Касаджик Вікторія Василівна

Викладач категорії «Спеціаліст»

Викладає предмети: «Технологія виробів», «Основи САП  виробів», «Обладнання виробництва», «Вступ до фаху (технологія)», «Матеріалознавство», «Спеціальна техніка, технологія та хімічні матеріали»

Жолкевська Тетяна Іванівна

Майстер виробничого навчання

Вовк Олена Олександрівна

Майстер виробничого навчання

В Одеському технічному коледжі на комісії легкої промисловості ведеться підготовка молодших спеціалістів за спеціальностями:


В умовах сьогодення за законами жорсткої конкуренції і ринку, який потребує глибоких знань фахівця і творчого підходу до справи, студенти оволодівають мистецтвом створювати красивий модний одяг, взуття і аксесуари, втіливши власні задумки і фантазії.


Впродовж багатьох років викладачі циклової комісії спецдисциплін легкої промисловості ведуть підготовку фахівців за кваліфікацією: «технік-технолог» і «технік-конструктор».


На заняттях застосовуються різні форми та методи навчання:Процес навчання спрямований на розвиток у студентів самостійності мислення і прагнення творчої роботи.


Практичні навички в оволодінні обраною професією студенти отримують під час проведення практичних занять у спеціалізованих лабораторіях, виробничих майстернях легкої промисловості та на провідних українських підприємствах.

Види практик:


З метою удосконалення практичних навичок та підвищення зацікавленості в обраній професії студенти з керівниками гуртків відвідують покази колекцій моделей сучасних українських дизайнерів одягу та взуття, виставки художнього мистецтва, виставки-продажу продукції швейних і взуттєвих підприємств України, де ознайомлюються з їх асортиментом.


Для виявлення творчих здібностей та впевненості в своїх силах студенти здійснюють виготовлення особистих колекцій різних виробів, що дозволяє їм приймати участь у різноманітних конкурсах і фестивалях.Комісія економічних дисциплін

Викладацький склад

Копайгородська Тетяна Григоріївна

В коледжі працює з 1996 року. Закінчила Одеський технічний інститут харчової промисловості імені М.В.Ломоносова в 1991р. за спеціальністю: «Економіка та організація промисловості продовольчих товарів», інженер – економіст. Має кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «Викладач-методист». Є головою методичного об’єднання викладачів економічних дисциплін ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації України в Одеській області. Автор навчально-методичних комплексів : «Фінанси підприємства», «Податкова система», «Економіка і планування виробництва», «Гроші та кредит». За високий професіоналізм щодо надання якісної економічної освіти, за сумлінне виконання своїх обов’язків, творчий підхід до викладацької діяльності, плідну творчу роботу у створенні навчально-методичної бази нагороджена грамотами «Голови Спілки голів обласних рад директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації України, управлінням освіти і науки Одеської обласної держадміністрації».

Свіщова Валентина Петрівна

В коледжі працює з 1996 року. Закінчила Донецький інститут радянської торгівлі в 1969р. за спеціальністю «Економіка торгівлі», економіст. Має кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії», завідувач кабінетом «Економіка і менеджмент». Автор навчально-методичних комплексів «Економіка торгівлі», «Планування та організація діяльності підприємства». Керівник клубу «Економіст».

Кухарук Аліна Анатоліївна

В коледжі працює з 2006 року. Закінчила Одеську державну академію будівництва та архітектури в 2005р. за спеціальністю: «Економіка підприємства», спеціаліст з економіки підприємств. Має кваліфікаційну категорію «Спеціаліст ІІ категорії», завідувач кабінетом «Інформаційних систем». Автор навчально-методичних комплексів «Ціноутворення», «Економіка та організація виробництва», «Інформаційні системи і технології на підприємствах».

Шимко Олена Володимирівна

В коледжі працює з 2000 року. Закінчила Одеську державну академія харчових технологій в 2000р. за спеціальністю: «Економіка підприємства», інженер-економіст. Має кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії», завідувач кабінетом «Організації та планування». Автор навчально-методичних комплексів «Економіка підприємства», «Економіка, організація, планування та управління виробництвом на підприємстві»», «Економіка та нормування праці». Керівник «Бізнес-клубу».

Коробкіна Олена Василівна

В коледжі працює з 1992 року. Закінчила Одеський інститут народного господарства в 1988р. за спеціальністю: «Статистика», економіст. Має кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії», завідувач кабінетом «Статистики та економічного аналізу». Автор навчально-методичних комплексів «Економіка енергетики», «Статистика», «Зовнішньоекономічна діяльність». Керівник-клубу «Магія числа». Переможець конкурсу «Кращий викладач року», 2011р.в номінації «Професійна майстерність та ерудиція»

 омановська Юлія Валеріївна

В коледжі працює з 2004 року. Має кваліфікаційну категорію «Спеціаліст ІІ категорії». Викладає дисципліни: «Основи підприємницької діяльності», « егіональна економіка».

Нілова Анна Сергіївна

В коледжі працює з 2013 року. Закінчила Одеський державний економічний університет в 2007р. за спеціальністю: «Облік та аудит», магістр. Має кваліфікаційну категорію «Спеціаліст». Викладає дисципліни: «Економічний аналіз», «Економіка та організація виробництва».

Комісія економічних дисциплін була створена в Одеському технічному коледжі в 1967 році з моменту початку підготовки техніків-плановиків для підприємств харчової промисловості.


На даний момент комісія економічних дисциплін займається підготовкою молодших спеціалістів з наступних спеціальностей економічного напряму:


Комісія економічних дисциплін чітко орієнтується на основні напрямки підготовки висококваліфікованих спеціалістів економіки. Сьогодні учбовий процес і організацію роботи комісії економіки забезпечує колектив викладачів, який складається з досвідчених спеціалістів, що постійно підвищують свій науково-педагогічний рівень і є творчими особистостями. Викладачі комісії активно проводять науково-практичні конференції, семінари, круглі столи, ділові ігри. Комісія економіки є базовим центром викладачів економічних дисциплін ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Одеської області


Колектив викладачів комісії є фахівцями в різних галузях народного господарства, що дає змогу здійснювати викладання економічних дисципліни як на економічних спеціальностях, так і на всіх спеціальностях коледжу.


Склад дисциплін, які викладаються на комісії постійно оновлюється в відповідності з сучасними вимогами, одночасно вдосконалюється рівень їх методичного забезпечення. Серед предметів, що викладаються на комісії є:


Матеріально-технічна база комісії економічних дисциплін відповідає всім сучасним вимогам підготовки економіста. Всі учбові кабінети забезпечені необхідним інвентарем, меблями, устаткуванням, наочними посібниками, методичними матеріалами та учбовою літературою, стендами. На комісії є два комп’ютерних класи, оснащених сучасною комп’ютерною технікою та мультимедійними установками, що дає змогу підвищити рівень якості засвоєння матеріалу студентами.


Важливим завданням комісії є забезпечення затребуваності наших випускників на ринку праці, цьому сприяє практичне освоєння студентами професійних програмних продуктів: "Парус", "1С: Бухгалтерія". Практика для студентів відмінний спосіб випробувати себе і ближче познайомиться з майбутньою професією, тому коледж забезпечує студентів місцями для проходження практики на провідних підприємствах міста та області. Тісні ділові зв’язки комісія підтримує з підприємствами, банками та іншими фінансовими установами. Практичні робітники часто приймають участь в роботі круглих столів та семінарів, які проводить комісія економічних дисциплін для студентів.


Усе це посилює інтерес студентів до вивчення економічних наук, що проявляється не лише в показниках якості навчання студентів, але і їх активної участі в конкурсах, конференціях, олімпіадах.


Основною метою діяльності комісії викладачів економічних дисциплін є якісна підготовка і випуск молодших спеціалістів економічного профілю:

За даними спеціальностями приймаються абітурієнти з базовою загальною середньою освітою (9 кл.) та повною загальною середньою освітою (11 кл.) на денну форму навчання.


Підготовка спеціалістів у коледжі за вказаними спеціальностями здійснюється за держзамовленням, а також за рахунок фізичних та юридичних осіб. Термін навчання: 2 роки 10 місяців – на основі базової загальної середньої освіти /9-ти класівКомісія спецтехнології

Викладацький склад комісії

Голова комісії – викладач - Ільчишина Наталя Миколаївна


Уманська Валентина Іванівна

Заступник директора коледжу з навчальної роботи, викладач методист. Закінчила Київський технологічний інститут харчової промисловості за фахом інженер-технолог. Викладає предмети «Технологія кондитерського виробництва». «Технохімічний контроль галузі», керує курсовим та дипломним проектуванням.  озробник галузевого стандарту вищої освіти України за спеціальністю 5.05170104 «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів». Нагороджена знаком «Відмінник освіти України».

Тортіка Наталя Михайлівна

Викладач першої категорії. Закінчила Одеську національну академію харчових технологій за фахом інженер-технолог. Педагогічний стаж роботи три роки. Завідуюча спецлабораторією, на базі якої проходить навчальна практика, виконуються практичні та лабораторні роботи. Багато працює над удосконаленням методичного забезпечення занять.

Точилкін Юрій Георгійович

Завідувач виробничою практикою. Викладач вищої категорії. Закінчив Одеський технологічний інститут ім. Ломоносова за фахом інженер-механік. Викладає предмети «Процеси і апарати харчових виробництв» та «Автоматизація виробництва». Автор багатьох методичних розробок, учбових програм.

Карпенко Зінаїда Олександрівна

Викладач вищої категорії. Закінчила Одеський технологічний інститут ім. Ломоносова за спеціальністю інженер-технолог. Викладає предмети «Технологія хлібопекарського і макаронного виробництва», «Система технологій», керує курсовим та дипломним проектуванням. Являється розробником декількох навчальних програм з дисциплін та практичного навчання, методичних розробок з курсового та дипломного проектування. Постійно підвищує свою кваліфікацію.

Барбінова Наталя Михайлівна

Викладач вищої категорії. Закінчила Одеський технологічний інститут ім. Ломоносова за спеціальністю інженер-технолог. Викладає предмети мікробіологічного циклу. Завідує мікробіологічною лабораторією. Постійно працює над удосконаленням методики проведення занять, розробляє навчальні програми, матеріали для контролю знань. Постійно підвищує свою кваліфікацію.

Гришко Галина Федорівна

Викладач першої категорії. Закінчила Одеський технологічний інститут ім. Ломоносова за фахом інженер-технолог. Викладає предмети «Технологія хлібопекарського і макаронного виробництва», «Технологія харчоконцентратів», керує курсовим та дипломним проектуванням. Завідує кабінетом курсового і дипломного проектування, працює над удосконаленням методичного забезпечення курсового і дипломного проектування.

За викладачами комісії закріплені такі предмети:


Матеріальна база комісії складається з трьох профільних лабораторій та двох кабінетів. Всі кабінети і лабораторії оснащені сучасними засобами навчання, приладами, мультимедійною та комп’ютерною технікою, що дає можливість здійснювати навчання на сучасному рівні.За період навчання в коледжі студенти проходять декілька видів практики: учбову, технологічну, переддипломну. Основні бази практики – це передові підприємства харчової галузі – ПАТ «Одеський коровай» та ЗАТ «Одесакондитер». За період практики студенти набувають необхідні професійні уміння та навички, отримують професію кваліфікованого робітника.Викладачі комісії постійно підвищують свою кваліфікацію, проходячи стажування на кафедрах Одеської національної академії харчових технологій та на підприємствах галузі. Для забезпечення високого рівня навчального процесу викладачі комісії працюють над створенням програм дисциплін, методичних рекомендацій, конспектів лекцій, навчальних посібників.


Комісія фізико-математичних дисциплін

Склад комісії фізико-математичних дисциплін

Качан Тетяна Василівна - голова циклової комісії фізико-математичних дисциплін. Спеціаліст вищої категорії. Викладач-методист. Закінчила Південноукраїнський державний педагогічний університет в 1996 році за спеціальністю «Викладач математики та фізики». В Одеському технічному коледжі працює з 2002 р. Викладає предмети «Математика» , «Вища математика». Приймала участь в конкурсі «Вчитель року» серед викладачів ВНЗ 1-2 рівнів акредитації , зайняла перше місце . Нагороджена Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України.
Васильєв Сергій Миколайович - викладач циклової комісії фізико-математичних дисциплін. Спеціаліст вищої категорії. Закінчив Південноукраїнський державний педагогічний університет в 1996 році по спеціальності « Викладач математики та фізики» Приймав участь в конкурсі «Вчитель року» де зайняв призове місце . Має звання «Відмінник освіти». З 2007 працює в Одеському технічному коледжі. Викладає предмети «Математика», «Вища математика», «Теорія ймовірності та математична статистика»
Литвин Ніна Павлівна - викладач циклової комісії фізико-математичних дисциплін. Спеціаліст вищої категорії. Закінчила ОДУ ім. Мечникова у 1965 році за фахом «Математик, викладач математики». В Одеському технічному коледжі працює з 1969 року. Одна із кращих класних керівників коледжу. Нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти ». Викладає предмети «Математика» , «Вища математика».
Кунєв Іван Миколайович - викладач циклової комісії фізико-математичних дисциплін. Спеціаліст першої категорії. Закінчив Одеський національний університеті ім. І.І. Мечникова за спеціальністю «Математик, викладач математики». В Одеському технічному коледжі працює з 2000р. Викладає предмети «Математика», «Вища математика».
Задорін Володимир Володимирович - викладач циклової комісії фізико-математичних дисциплін. Спеціаліст вищої категорії. Закінчив Південноукраїнський державний педагогічний університет в 1995 році зі спеціальності «Викладач фізики інформатики та КТ». З 1995 року працює в Одеському технічному коледжі. Викладає предмет «Інформатика та КТ».
Стрельнікова Ірина Анатоліївна - викладач циклової комісії фізико-математичних дисциплін. Спеціаліст вищої категорії. Методист коледжу. Закінчила Одеський державний університет у 1973 році зі спеціальності «Прикладна математика». Працює в Одеському технічному коледжі з 1991 року. Викладає предмети «Програмування», «Математичні методи та моделі в ЕОМ», «Оптимізаційні методи та моделі»
Марченко Галина Василівна - викладач циклової комісії фізико-математичних дисциплін. Спеціаліст вищої категорії. Закінчила інститут зв’язку ім.. Попова в 1974 році зі спеціальності «Інженер багатоканального зв’язку». Працює в Одеському технічному коледжі з 1995 року. Викладає предмети «Програмування», «Інформатика та КТ», «Основи інформатики та КТ»
Булавіна Вікторія Львівна - викладач циклової комісії фізико-математичних дисциплін. Спеціаліст вищої категорії. Закінчила Одеський Національний Університет в 1996 році за спеціальністю «Викладач фізики». З 1998 працює у Одеському технічному коледжі ОНАХТ. Викладає предмети «Фізика», «Астрономія». У 2004 році приймала участь у конкурсі «Вчитель року», серед навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, де зайняла перше місце. Нагороджена знаком «Відмінник освіти».
Мефодовський Дмитро Сергійович - викладач циклової комісії фізико-математичних дисциплін. Спеціаліст другої категорії. Закінчив Південноукраїнський державний педагогічний університет в 1995 році зі спеціальності «Викладач фізики інформатики та КТ» З 2010 року працює в Одеському технічному коледжі. Викладає предмети «Фізика», «Астрономія».
Ткачук Олена Миколаївна - викладач циклової комісії фізико-математичних дисциплін. Кандидат фізико-математичних наук. Спеціаліст вищої категорії. Викладач –методист. Закінчила Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського в 1996 році З 2004 працює у Одеському технічному коледжі ОНАХТ. У травні 2013 року захистила дисертацію і у жовтні того ж року отримала звання кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю «Фізика твердого тіла». Викладає предмет «Фізика».


Комісія фізико-математичних дисциплін здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем – молодший спеціаліст по на всіх спеціальностях.


На даний час у складі циклової комісії фізико-математичних дисциплін працює 10 викладачів, з них:


Основним завданням комісії фізико-математичних дисциплін є – підвищення фізико-математичного рівня підготовки майбутніх фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст. Це завдання може бути реалізоване комісією в процесі освітньої діяльності наступними заходами:
В плані інтеграції навчального процесу використовуються проблемно-ситуаційні завдання, розроблені спеціалізованими комісіями, як основу для адаптації до відповідного математичного апарату з подальшим використанням в навчальному процесі.Створюється та постійно поновлювати методичне забезпечення математичних дисциплін у відповідності до навчально-методичних комплексів дисципліни.


Науковому і методичному забезпеченню навчально-виховного процесу сприяють засідання циклової комісії, на яких розглядаються теоретичні питання вивчення нових педагогічних ідей і технологій, теоретичні засади організації дослідницької, науково-пошукової, творчої роботи студентів у процесі вивчення фізико-математичних наук.Викладачі комісії фізико-математичних дисциплін велику увагу приділяють організації поза аудиторної роботи, як одного з найефективніших засобів пробудження і підтримання в студентів інтересу до предметів математичного профілю. Поза аудиторна робота сприяє розвитку математичної культури студентів, мислення, просторових уявлень, пам’яті. Значну роль відіграє поза аудиторна робота і для набуття студентами організаторських навичок, ініціативності, самостійності, виховує наполегливість у подоланні перешкод, розвиває комунікативні здібності, розумову активність, потребу в самоосвіті, творчості. Форми позакласної роботи різноманітні. Це гуртки і факультативи, проведення олімпіад, вечорів, інтелектуальних ігор.


Матеріальна база комісії фізико-математичних дисциплін складається з чотирьох кабінетів математики, двох – фізики та трьох кабінетів інформатики та програмування. Всі кабінети оснащені сучасними засобами навчання, приладами, мультимедійною та комп’ютерною технікою, що дає можливість здійснювати навчання на сучасному рівні.
Комісія товарознавства

Викладацький склад комісії

Голова комісії товарознавства – Коваленко Наталія Степанівна

У 1986 році – закінчила Одеський інститут народного господарства після закінчення працювала на посаді бухгалтера, заступника головного бухгалтера в ОТК ОНАХТ. З 2000 року займала посаду викладача спеціальних дисциплін комісії товарознавства.

З 2002 року очолює комісію товарознавства ОТК ОНАХТ стаж педагогічної роботи – 14 років, категорія – вища.

Мартиросян Ірина Ашотівна

У 2006 році закінчила Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган – Барановського, працює викладачем спецдисциплін комісії товарознавства. У 2013р. закінчила аспірантуру при Донецькому національному університеті економіки торгівлі ім. М. Туган – Барановського, працює над дисертацією з товарознавства для отримання наукового ступеню «кандидат технічних наук». Стаж роботи – 8 років, категорія – ІІ.

Воронкова Юлія Володимирівна

2001 році закінчила Донецький національний університет економіки торгівлі ім. М. Туган – Барановського, з вересня 2001 року працює викладачем спецдисциплін комісії товарознавства, стаж роботи – 13 років, категорія – вища.

Онищенко Лідія Іванівна

2007 році закінчила Полтавський університет споживчої кооперації, працює викладачем спецдисциплін комісії товарознавства, стаж роботи – 7 років, категорія – ІІ.

Значек Вікторія Юріївна

2010 році закінчила Одеську національну академію харчових технологій, працює викладачем спецдисциплін комісії товарознавства, стаж роботи – 4 роки, категорія – ІІ.

Комісія товарознавства відноситься до економічного відділення Одеського технічного коледжу ОНАХТ. Історія комісії бере свій початок з 1991 року і мала напрямок «Економіка», спеціальність «Комерційна діяльність».


З 1994р. спеціальність була перейменована на «Товарознавство та комерційну діяльність» і введена спеціалізація «Товарознавство в митній справі» Починаючи з 2002 р. і донині – комісія товарознавства.


Підготовка фахівців комісії товарознавства здійснюється за напрямком підготовки «Торгівля» і цілеспрямована на товарознавчо-комерційну і експертну діяльність майбутніх фахівців. Згідно з цими вимогами коледж здійснює набір студентів на молодших спеціалістів за спеціальністю «Товарознавство та комерційна діяльність» на базі 11кл. терміном навчання 2 роки, і спеціалізацією «Товарознавство в митній справі» на базі 9 кл. терміном навчання 3 роки.

Місія комісії - підготовка висококваліфікованих спеціалістів, які володіють необхідним рівнем професійних знань в галузі товарознавства, технічного регулювання, торговельного підприємництва, управління якістю та безпечністю товарів, основ захисту прав споживачів, експертизи товарів та послуг, основ митної справи, що необхідні для підприємницької діяльності в сучасній українській та світовій торгівлі.


Комісія товарознавства здійснюється та реалізується як ефективна система навчального комплексу дисциплін з товарознавства і експертизи продовольчих і непродовольчих товарів, торгівлі та митної справи.


Kомісія постійно бере участь та організовує на свій базі Всеобласну науково-практичну студентську конференцію, присвячену сучасним проблемам якості товарів.


Базові дисципліни та спеціальні курси, що викладаються на комісії


Викладачі комісії ведуть активну наукову роботу в різноманітних галузях товарознавства і експертної діяльності, проводять наукові конференції, семінари та практичні дослідження. Комісія товарознавства активно розвиває співробітництво зі спеціалістами торгівлі та експертизи різноманітних ВНЗ, організацій і компаній, також щорічно оновлюють і удосконалюють методичні посібники та учбові матеріали.


На комісії товарознавства діють шість навчально-спеціалізованих аудиторій і 1 кабінет-лабораторія, 2 комп’ютерні аудиторії з локальною і Інтернет-мережою із сучасним технологічним забезпеченням, що дозволяє студентам виконувати індивідуальну навчальну роботу, проводити практичні дослідження.


Велика увага приділяється розвитку творчої ініціативи студентських наукових гуртків, що представляються на різноманітних конкурсах, нагороджуються преміями і дипломами.


Щорічно комісією проводиться професійний конкурс «Кращий товарознавець» на рівні коледжу.


Істотну роль у підготовці фахівців-товарознавців грає матеріально-технічна комісії. Навчальні заняття студентів проводяться в практичних аудиторіях. Останні оформлені у вигляді асортиментних кабінетів продовольчих і непродовольчих товарів.


При комісії створюється спеціалізована лабораторія, яка призначена для проведення лабораторно-практичних занять, здійснення наукової діяльності студентів, виконання курсових робіт.


Методика викладання дисциплін на комісії товарознавства базується на синтезі лекцій, лабораторних, практичних, семінарських занять та самостійної позааудиторної роботи студентів.


Практика студентів-товарознавців проводиться на базі Одеського технічного коледжу та сучасних підприємств промисловості і торгівлі, що відповідає вимогам програм практики.


Комісія холоду

Викладацький склад

Беркань Ірина Володимирівна

ГОЛОВА ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ВИКЛАДАЧ - МЕТОДИСТ ОТК ОНАХТ

Бригадир Людмила Григорівна

ВИКЛАДАЧ ПЕ ШОЇ КАТЕГО ІЇ ОТК ОНАХТ

Бурдюжа Сергій Андрійович

ЗАВІДУЮЧИЙ ЛАБО АТО ІЄЮ «МЄ ХО» , ВИКЛАДАЧ Д УГОЇ КАТЕГО ІЇ

Беркань Ігор Володимирович

Начальник зміни ЦПА ОПЗ, ВИКЛАДАЧ ПЕ ШОЇ КАТЕГО ІЇ

Васютинський Сергій Юрійович

ДОЦЕНТ КАФЕД И К ІОГЕННОЇ ТЕХНІКИ ІНСТИТУТУ ХОЛОДУ, К ІОТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕКОЕНЕ ГЕТИКИ ім.В.С. Мартиновського ОНАХТ, К.Т.Н

Кузнецов Ігор Олегович

ДОЦЕНТ КАФЕД И ТЕПЛОМАСООБМІНУ ІНСТИТУТУ ХОЛОДУ, К ІОТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕКОЕНЕ ГЕТИКИ ім.В.С. Мартиновського ОНАХТ, К.Т.Н.

Кологривов Михайло Михайлович

ДОЦЕНТ КАФЕД И ТЕПЛОМАСООБМІНУ ІНСТИТУТУ ХОЛОДУ, К ІОТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕКОЕНЕ ГЕТИКИ ім.В.С. Мартиновського ОНАХТ, К.Т.Н.

Петушенко Сергій Миколайович

ЗАСТУПНИК ДИ ЕКТО А З НВ  ОТК ОНАХТ, ВИКЛАД АЧ ВИЩОЇ КАТЕГО ІЇ

 екеда Юрій Дмитриевич

ВИКЛАД ВИЩОЇ КАТЕГО ІЇ ОТК ОНАХТ

Селіванов Артем Павлович

ВИКЛАДАЧ ПЕ ШОЇ КАТЕГО ІЇ ОТК ОНАХТ

Торба Светлана Григорівна

ЗАСТУПНИК ДИ ЕКТО А З В  ОТК ОНАХТ, ВИКЛАД АЧ ВИЩОЇ КАТЕГО ІЇ

Комісія спецдисциплін холодильного циклу Одеського технічного коледжу Оде¬ської національної академії харчових технологій є випускаючою і здійснює підготовку фахівців за напрямом підготовки «Енергомашинобудування», спеціальністю «Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок» і спеціалізацією «Монтаж і обслуговування систем кондиціювання і вентиляції повітря» за освітньо-кваліфікаційним рівнем – бакалавр і молодший спеціаліст.


На даний час у складі циклової комісії спецдисциплін холодильного циклу працює 11 викладачів, з них:


Усі викладачі циклової комісії мають вищу базову освіту.


Викладачами циклової комісії ведеться цілеспрямована робота з навчально-методичного забезпечення всіх предметів відповідно навчального плану та навчальних програм. Для цього створені навчально-методичні комплекси з дисциплін, відповідно до сучасних вимог, які включають навчальні програми, робочі програми, посібники, конспекти лекцій, плани семінарських занять, методичні рекомендації та завдання для практичних, лабораторних занять, комплекти екзаменаційної документації, критерії оцінювання знань студентів.


Усі викладачі циклової комісії проходять через відповідні форми підвищення фахової та педагогічної кваліфікації.


Основна мета педагогічної діяльності колективу циклової комісії - це створення умов для навчання і всебічного розвитку молоді, підготовка спеціалістів з високим рівнем професійної компетенції відповідно до сучасних вимог виробництва.


Досягнення мети відбувається через:

1) підвищення інтелектуального та професіоналізму потенціалу викладачів комісії, розвиток матеріально-технічної бази;

2) впровадження інноваційних методів організації навчального процесу, вживання новітніх освітніх технологій.


ДИСЦИПЛІНИ КОМІСІЇ


За напрямом 6.050604:


За спеціальністю 5.05060403: